قیمت ها

همدار ابری (cloud)

رایگان

برای همیشه رایگان

 • تعریف سیاستها در پنل
 • دقت مانیتورینگ پایین
 • پشتیبانی اولیه
 • عدم امکان تعریف VPN
 • عدم امکان تعریف فروشگاه برنامه اختصاصی

پایه

دارای امکانات پایه و مناسب

 • تعریف سیاستها در پنل
 • دقت مانیتورینگ متوسط
 • با پشتیبانی
 • امکان تعریف VPN
 • امکان تعریف فروشگاه برنامه اختصاصی
 • سالن گفت و گو

پیشرفته

دارای امکانات پایه و پیشرفته

 • تعریف سیاستها در پنل
 • دقت مانیتورینگ بالا
 • با پشتیبانی
 • امکان تعریف VPN
 • امکان تعریف فروشگاه برنامه اختصاصی
 • سالن گفت و کو

چه نوع سازمانهایی می توانند از همدار بعنوان راه حل مدیریت موبایل های سازمانی استفاده کنند:


ابزار مدیریت موبایل های سازمانی ما ، برای هر نوع سازمان ، صرف نظر از اندازه ، طراحی شده است.
شما می توانید بر اساس صلاحدید خود همدار را، یا بر روی سرورهای خود (در محل) مستقر کنید و یا ما در سرورهایمان (ابر) میزبانی کنیم.