مدیریت امن موبایل همدار

همدار سازمانی چیست؟

زمان آن رسیده که، سازمان ها موبایل را به عنوان ابزاری نوین و مطمئن وارد چرخه ی کاری سازمانشان نمایند.
با دسترسی ایمن کارمندان، از هر مکان به سرویس های سازمان، کارآیی کارمندان افزایش می یابد در حین اینکه برای مدیران IT سازمان ها این امکان فراهم است که از راه دور برنامه ها و داده های مورد نیاز کارمندان خود را پیکربندی کنند.

بر اساس کاربردهای متفاوتی که موبایل ها درون سازمان ها دارند، همدار سه مدل زیر را ارايه می کند.
- مدل جزیره ( محیط کاری درون موبایل کارمند )
- مدل مهار ( موبایل فقط کاری )
- مدل کیوسک ( موبایل فقط کاری - تک برنامه )

Img
Img

همدار دانش آموزی چیست؟

استفاده ی بدون کنترل و نامحدود کودکان و دانش آموزان از موبایل، دغدغه ی امروز اکثر خانواده هاست.

همدار در جهت رفع این مشکل، با فراهم آوردن بستری نرم افزاری برای موبایل های اندرویدی، به کمک خانواده ها آمده است.
با نصب نرم افزار موبایل دانش آموزی همدار بر روی موبایل فرزندان، والدین می توانند، تمام فعالیت های موبایلی فرزندشان را نظارت و مدیریت کنند.